Her ved årets afslutning kan vi se tilbage på et år, hvor vi har lavet nogle nye tiltag og afsluttet nogle gamle.

Vi har meldt os ind i SvS (Sammenslutning ved Storå). Det har betydet at vi følger retningslinjer for SvS, disse kan læses på SvSs hjemmeside, som man skal overholde. Vi skulle have en fiskebetjent, Og til vores store tilfredsstillelse ville Chris Madsen gerne hjælpe med den tjans. En anden ting var at SvS kunne lukke fiskeriet når vandtemperaturen blev over 18 grader i vore fiskevande. Det er fint nok, problemet er at temperaturen bliver målt i Vandkraftsøen, som tager lang tid før den bliver afkølet. Vi vil se om der ikke kan blive lavet en løsning ved at der kan laves målinger opstrøms Vandkraftsøen. Medlemskabet betyder også vi er med i en kvote på 5 laks, der er mig bekendt ikke fanget nogen laks i vores fiskevand i år.

Vi havde i år valgt at familieturen skulle gå til Oddesund broen for at prøve på at fange hornfisk. Det var i slutningen af maj og der var ikke så mange at fange, alle fangede dog fisk, og så var der ikke så mange man skulle rengøre. En fin tur, dog var vi kun 9. Ellers bød året på fiskeskole, som igen blev en stor succes. Ørremarked som desværre regnede væk ogStore fiskedage med de sædvanlige konkurrencer og aktiviteter. Vores samarbejde med Sinding Skole om vandpleje mm. blev ikke til noget da vi ikke fik tilladelse til at elfiske. Men vi vil prøve med noget andet til foråret.

Det er glædeligt at fiskebestanden ser ud til at få det bedre, især stallingen. Jeg har hørt om at flere har fanget den, det har drejet sig om små fisk 20-25cm. men de bliver jo større, og forhåbentlig gyde klare. Det samme med bækørreder er der også fanget en del små af, så der er lyse udsigter.

Vi har 3 ting vi priorterer: Vandpleje, samarbejde med lodsejere og ungdoms arbejde. Dem vil vi arbejde videre med. Vandpleje, da mange gydebanker sander til, vil vi rense dem. Og evt. anlægge nogle nye.

Vores generalforsamling er onsdag den 15 januar kl. 19 i Ørre forsamlingshus, hvor vi håber på at mange vil møde op. Dagsorden ifølge vedtægter kan ses på hjemmesiden lystfiskeren.gominisite.dk

Til slut vil jeg ønske alle et rigtigt godt nytår, med tak for det gamle. Til lodsejere, sponsorer, medlemmer samt alle som har hjulpet til i 2019.

Vi ses derude i 2020. Knæk og bræk

Søren P. Kiilerich
Formand for Ørre-Sinding Lystfiskerforening

Store Fiskedage September 2019

Vores fiske konkurrence, som vi afholdt for 16 gang forløb fint. I ugen optil weekenden fik vi masser af nedbør hvilket betød at vandstanden steg med over 1 meter. Det gjorde ikke fiskeriet let, men der blev dog indvejet fisk, så vi kunne overrække præmier. I børneklassen var der kun 2 deltager der havde indvejet fisk, så der blev lidt ekstra til dem.

Tilslutningen var lidt mindre end sidste år, og det kan skyldes flere ting, men en af de væsentlige var nok vejret. Vi havde i år billede galleri i forsamlingshuset, så man kunne se billeder fra fiskevandet, som deltagerne sendte ind. Fælles spisning lørdag aften var igen godt besøgt. Carina og Mette havde lavet en fin menu, som smagte rigtig godt.

Vi havde i år stor hjælp i køkkenet af Carina og Mette som vi vil takke for deres indsats. Derudover vil vi takke lodsejer for at vi måtte fiske i deres fiskevand, sponsorer, hjælpere, og alle der deltog.

Fiskeskolen Juli 2019

Havde igen i år stor tilslutning med 23 deltager. Vi havde i år sat aldersgrænsen lidt op til 8 år, det betød at vi vokse havde en mindre stressende dag.

Vejret var mere fiske venligt end sidste år, det viste sig ved at der blev fanget 3 ørreder og 2 aborrer.

Hele dagen blev der fisket igennem, og alle havde en god dag.

Til orientering for medlemmer af Sammenslutningen ved Storå

Holstebro og Omegns Fiskeriforening har besluttet at henstille til, at man i sæson 2019 genudsætter al fangst af havørred.

De sidste år har indberetning tallene til Sammenslutningen ved Storå set ud som følger:

År Hjemtaget Genudsat Total
2018 127 118 245
2017 184 158 342
2016 206 192 398
2015 295 278 573

Som det fremgår, er såvel totalfangster som genudsætninger faldende.
Forholdet er bekræftet ved el.-fiskeri, omend der ikke har været systematiske optællinger.
Man bør notere sig, at den sidste udsætning af smolt i 2014 burde kunne aflæses på skemaet.
Det kan den ikke. Faktisk er der yderligere fald.
Smoltudsætningen i 2014 var på intet mindre end ca. 75.000 stk.
Årene forud er der udsat ca. 56.000 stk./år.
Selv i det ”bedste” år er tallene meget lave for så stort et vandsystem.

Ved el.-fiskeri de sidste år er det visuelt konstateret, at havørrederne var generelt var små, og at større havørreder var yderst fåtallige.
Det samme forhold gjorde sig gældende i fælden ved Vandkraftsøen, hvor der er fælderegistreringer (længde, køn) af alle havørreder.

I Nissum Fjord er der indført totalfredning af ørred og laks.
Der er desuden indført reguleringer af antal net og maskestørrelser, der må benyttes.

Sammenslutningen har aftaler med et antal jægere om regulering af skarv.
Der afskydes forskellige steder langs vandløbene og ved Storås udløb i fjorden.
Der er givet reguleringstilladelse på skarv i reservatet.

Ovenstående burde samlet set have givet en fremgang, men det er ikke sket.

Gennem de seneste år er der lavet en del nye gydebanker med henblik på oparbejdelse af havørredbestanden. De er lavet i de små vandløb og i spidserne på de større.
Man ser også, at havørred og laks benytter de samme gydebanker, hvor vandløbene er større.

Bestandsanalyser på gydebankerne viser, at der er fremgang for ørred, men det er også klart, at der stadig er brug for endnu mere ørredyngel.

Sammenslutningen havde d. 12. marts 2019 et velbesøgt arrangement med bl.a. ørredbestanden på dagsordenen.
Både professor Einer Eg Nielsen (genetiker) og biolog Finn Sivebæk (fiskeplejekonsulent) begge DTU Aqua slog entydigt fast, at der er behov for at skåne opgangsørred og give dem mulighed for at gyde.

Ovenstående er baggrunden for at Holstebro og Omegns Fiskeriforening for sæson 2019 henstiller til, at al fangst af havørred genudsættes.
Henstillingen kan naturligvis kun gælde, hvor foreningen har fiskeret, men man opfordrer til, at sammenslutningens medlemmer støtter op om henstillingen på eget fiskevand.

Forestiller man sig, at alle de 127 ørreder, der blev hjemtaget i 2018, i stedet var blevet genudsat, havde man tilført systemet yderligere ca. 190.500 stk. rogn.

Da udmeldingerne fra DTU Aqua var så tydelige, er der en forventning om, at man fra centralt hold kommer med en bestemmelse om totalfredning af havørred fra sæson 2020.
Holstebro og Omegns Fiskeriforening vil tage kontakt til DTU Aqua og Danmarks Sportsfiskerforbund i forhold til dette.

Med venlig hilsen
Sammenslutningen ved Storå
Gunnar H. Pedersen
Formand

 

 Til medlemmer af Sammenslutningen ved Storå 

 Hermed følger information om laksekvoten for Storå-systemet 2019.  

 Uddrag af dispensationen til hjemtagelse af laks: 

 

Nedstrøms Holstebro Vandkraftværk 75 cm og derunder  Nedstrøms Holstebro Vandkraftværk over 75 cm  Øvrige del af Storå vandsystem, ingen størrelses grupper  Samlet antal laks fra Storå 
250  220    475 
  • Laksekvote: 
  • Der må højst hjemtages en laks pr. lystfisker inden for kvoten i Storå Vandsystem. 

Senest kl. 24:00 samme dag laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Sammenslutningen ved Storå i hænde. Herefter skal oplysninger om fangstdato og antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på en hjemmeside på internettet. I forbindelse med registreringen af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede 

 

  • Der indføres stop for fangst af laks når Sammenslutning ved Storå har modtaget oplysning om, at der er landet (hjemtaget) hvad der står i tabellen nedenfor. Dette stop meddeler Sammenslutningen ved Storå bl.a. til medlemmer, ikke-medlemmer, dagkortsalgssteder, DTU Aqua samt Fiskerinspektorat Vest, afdelingen i Nykøbing Mors. 
Nedstrøms Holstebro Vandkraftværk 75 cm og derunder  Nedstrøms Holstebro Vandkraftværk over 75 cm  Øvrige del af Storå vandsystem, ingen størrelses grupper 
247  217  5  

  

 

  • Under hensyn til en effektiv og forsvarlig forvaltning af denne tilladelse, skal der være tilknyttet opsynsmænd, som er godkendt af Fiskeristyrelsen i henhold til § 129 i fiskeriloven. 

 

På baggrund af ovenstående dispensation er delkvoterne beregnet:  

Kvoteberegning 2019       
       
Hovedløb vest for Kraftværket       
Lise Bennedsgaard      4 
LF 1926      30 
Skytte-konsortiet      14 
Postens Hul      6 
Jens Chr. Buskov      4 
Jacob Nielsen      6 
Vemb Lystfiskerforening      47 
Vinding Vind Lystf      3 
Holstebro og Omegns Fisk.      324 
Felsted Kog Enge 2019 ApS      3 
Holstebro Kommune      22 
X      7 
      470 
       

 

Det er en betingelse for at opnå en delkvote, at man deltager i vandplejen.  

Kravet betød, at en enkelt deltager benævnt ”X” ikke kunne opnå en delkvote i 2019. 

Andelen af laks er indregnet, men de indgår ikke i fiskeriet, og kan dermed ikke hjemtages. 

Lakseandelen indgår i åens gydebestand 2019.   

Hovedløb øst for kraftværket samt tilløb 
   
5 laks er reserveret Storå opstrøms Holstebro Vandkraftværk samt alle tilløb. 

 

Bemærk venligst, at medlemmer med fiskeret i disse områder fisker i pulje på de 5 laks, og at man her ikke skal forholde sig til laksens størrelse – naturligvis bortset fra mindstemålet. 

  skal forvente, der går nogle dage, før delkvoterne kan ses på hjemmesiden. 

 På vegne af Forretningsudvalget 

 Gunnar H. Pedersen 

Formand 

Posten feb. 2019
Godt nytår. Forhåbentlig et godt år venter os med gode oplevelser med fiskestanden i hånden.

Vi har lige haft vores generalforsamling, den forløb stille og roligt. Der var genvalg til Svend Jensen, Johnny Strøm og Søren P. Kiilerich. Der blev vedtaget en vedtægts ændring. Den betyder at bedsteforældre som har et husstands/ senior medlemskab,  kan tage børnebørn med ud for at fiske i vore vande. Børnebørn skal i så fald registres hos foreningen. Under eventuelt drøftede vi nye tiltag/ ændringer. Fiskeskole vil vi lave en alders begrænsning, så de yngste bliver 8 år. Vi har de sidste år brugt meget tid på små, vi tror på det giver mere med de lidt ældre børn. Familie turen har de seneste år har haft en ringe tilslutning, så der var forslag om en kyst / fjordtur efter hornfisk i maj.

Vi har besluttet at melde os ind i Sammenslutningen ved Storå, SvS, for at få del i lakse kvoten. Det betyder nogle regler, bla. skal vi have en fiskekontrollant som Chris Madsen har sagt ja til. Der følger som sagt nye regler med, det vil være for meget at komme ind på dem alle her, men man kan  finde dem på SvS hjemmeside www.svstoraa.dk  Man kan også kontakte Chris eller bestyrelsen. HUSK ukendskab ikke fritager for evt. ansvar.

Vores store projekt ”Bækørred i Løven å ”sammen med Sinding skole blev ikke fuldført, idet vi ikke kunne ramme det tidspunkt, hvor ørrederne var gyde modne. Det er lidt øv, men hvis vi får lov, vil vi forsøge igen til efteråret. Der har været stor interesse når vi har elfisket. Den første gang var både Herning Folkeblad og TV Midtvest og lodsejer på besøg. Vi har elfisket 3 gange i alt dog de sidste gange kun lidt, i december kun en ½ time, da var hun ørreden ikke moden endnu. Og midt januar havde de gydet. Det har givet nogle erfaringer som kan komme os til gode senere.

Opfordre både nuværende og kommende medlemmer til at betale kontingentet inden 1-3-2019.

Årsplan.

1-3-2019. Fiske start dog er laks fredet til 16-4.

16-4-2019. Lakse fiskeri starter.

25-5-2019 Familietur

2-7-2019 Fiskeskole

17-8-2019. August Ørremarked.

7-8 sep. 2019 Store fiskedage.

Posten feb. 2019
Godt nytår. Forhåbentlig et godt år venter os med gode oplevelser med fiskestanden i hånden.

Vi har lige haft vores generalforsamling, den forløb stille og roligt. Der var genvalg til Svend Jensen, Johnny Strøm og Søren P. Kiilerich. Der blev vedtaget en vedtægts ændring. Den betyder at bedsteforældre som har et husstands/ senior medlemskab,  kan tage børnebørn med ud for at fiske i vore vande. Børnebørn skal i så fald registres hos foreningen. Under eventuelt drøftede vi nye tiltag/ ændringer. Fiskeskole vil vi lave en alders begrænsning, så de yngste bliver 8 år. Vi har de sidste år brugt meget tid på små, vi tror på det giver mere med de lidt ældre børn. Familie turen har de seneste år har haft en ringe tilslutning, så der var forslag om en kyst / fjordtur efter hornfisk i maj.

Vi har besluttet at melde os ind i Sammenslutningen ved Storå, SvS, for at få del i lakse kvoten. Det betyder nogle regler, bla. skal vi have en fiskekontrollant som Chris Madsen har sagt ja til. Der følger som sagt nye regler med, det vil være for meget at komme ind på dem alle her, men man kan  finde dem på SvS hjemmeside www.svstoraa.dk  Man kan også kontakte Chris eller bestyrelsen. HUSK ukendskab ikke fritager for evt. ansvar.

Vores store projekt ”Bækørred i Løven å ”sammen med Sinding skole blev ikke fuldført, idet vi ikke kunne ramme det tidspunkt, hvor ørrederne var gyde modne. Det er lidt øv, men hvis vi får lov, vil vi forsøge igen til efteråret. Der har været stor interesse når vi har elfisket. Den første gang var både Herning Folkeblad og TV Midtvest og lodsejer på besøg. Vi har elfisket 3 gange i alt dog de sidste gange kun lidt, i december kun en ½ time, da var hun ørreden ikke moden endnu. Og midt januar havde de gydet. Det har givet nogle erfaringer som kan komme os til gode senere.

Opfordre både nuværende og kommende medlemmer til at betale kontingentet inden 1-3-2019.

Årsplan.

1-3-2019. Fiske start dog er laks fredet til 16-4.

16-4-2019. Lakse fiskeri starter.

25-5-2019 Familietur

2-7-2019 Fiskeskole

17-8-2019. August Ørremarked.

7-8 sep. 2019 Store fiskedage.

Generalforsamling 9-1-2019
Formands beretning 2019

For bestyrelsen begyndte året med at finde ud af hvordan vi skulle forholde os til den nye person data beskyttelse lov. Vi besluttede at slette vores medlems kartotek der var ældre end 3 år.

I maj havde vi familietur til Karl Aages fiskesø. Der var ikke den store tilslutning, det kan skyldes andet arrangement. Fangsterne blev en ørred. Deltager 6 voksne, 2 børn.

Fiskeskolen i juni er en populær aktivitet, og der gik ikke mange dage inden de 25 pladser var besat. Der var ikke mange der faldt fra, og der var en god dag for børnene. Fangsterne var nogle små aborrer. Vi havde jo godt vejr, så ørrederne var ikke i humør til at bide. Der var mange børn under 10 år så det gav ekstra arbejde, så vi har snakket om at sætte grænsen op til næste gang.

Sommeren var historisk tør og varm det betyd lav og varm vand, det er ikke optimal for ørreder så for at skåne dem, ved genudsætning opfordrede vi vore medlemmer, via mail, til at lade være med at fiske i den periode.

Ørre marked bød på ny plads, og en ny konkurrence for børn. De skulle kaste og ramme indenfor bildæk. Præmierne var et medlemskab af foreningen.

September er jo der vor vi afholder vores fiskekonkurrence ”Store fiskedage”.  Der var en nedgang i deltager antal, også antallet af fanget fisk. Så bestyrelsen har snakket om hvad vi gør ved det, bedre oplysning ved medier aviser, Facebook mm. Det kan også være vi skal lave om på konceptet.

Vores samarbejde med Sinding skole kører godt. I år har vi lavet projektet ”Bækørred i Løven å”. Det drejer sig om at vi laver nogle klække bakker som sættes ud i Løven å, der skal så lægges befrugtede æg i, og vi vil så følge udviklingen, så der forhåbentlig kommer nogle små ørreder. Det sker sammen med Knud Pedersen fra ”Logen til havørredens ve og vel”, Herning kommune, Aqua Silkeborg, Kresten Sneftrup Ørre naturskole. Situationen er på nuværende at vi har forsøgt 2 gange at elfiske gydemodne bækørreder men de har ikke været klar, så vi forsøger igen den 16 januar.

Vi har besluttet at melde os ind i SvS så vi kan få del i lakse kvoten.

Vi har igen forsøgt med klubaftner, men der er ingen tilslutning.

Dambruget ved Nybro mølle er blevet nedlagt, og Sunds Nørre å har fået nyt løb. Den slynger sig ned over det tidligere dambrug, og der er anlagt 4 gydebanker. Udløbet i Storåen sker nedstøms Aulumvej.

Vi har 3 ben/ vision at arbejde efter. Godt forhold til lodsejer, børns interesse for naturen/ fiskeri, og forbedre forholdene i vore vandløb, så vore medlemmer får et godt fiskeri. Det kan godt give  nogle interesse konflikter, men vi prøver at balancere og informere så godt vi kan.

Jeg vil takke bestyrelsen for et godt samarbejde samt alle der har hjulpet til det sidste år.

Ørre og omegns lystfiskerforening's hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik