§ 1 Foreningens navn.
Foreningens navn er Ørre og omegns Lystfiskerforening. Foreningens hjemsted er i Herning Kommune.

§ 2 Foreningens formål.
a. At samle lystfiskere i Ørre Sinding til værn om fiskeriet langs områdets åer og søer, samt ture til kysten.
b. At samle lystfiskere til socialt samvær for derved at udbrede forståelsen for almindelig lystfisker kultur.
c. At arbejde for udviklingen af almindelige lystfisker færdigheder.
d. At arbejde for alsidigheden i lystfiskerens verden.

§ 3 Medlemmer.
Stk. 1: Alle med interesse i foreningen kan ved henvendelse til bestyrelsen blive optaget.

Stk. 2: Det er medlemmernes pligt at påse, at intet uretmæssigt fiskeri finder sted i foreningens fiskevande. Hvis sådant konstateres, skal bestyrelsen underrettes.

Stk. 3: Medlemmer skal ved fiskeri udvise almindelig lystfiskemoral.

Stk. 4: Medlemmer skal ved fiskeri have gyldigt medlemskort og lovpligtig fisketegn. Gælder dog ikke medlemmer, der kun fisker i Put and Take søer, og som kun fisker fra egen å strækning.

Stk. 5: Medlemmer opdeles i 3 kategorier.
1: Junior og unge til og med det år man fylder 18 år.
2: Senior fra det år man fylder 19 år.
3: Husstands medlemskab.

Stk. 6: Lodsejers husstand, hvor foreningen har fiskeret hele året, er automatisk medlem.

§ 4 Generalforsamling.
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned, og bekendtgøres for medlemmer med mindst 14 dages varsel i klubbladet eller lokale blade.

Stk. 2 Kun de på dagsordenen opførte punkter kan komme til afgørelse. Forslag fra medlemmer skal, for at optages på dagsorden, skriftlig være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde. Husstands medlemskab giver kun ret til 1 stemme. Dagsorden med indkomne forslag foreligger skriftlig til generalforsamling.

Stk. 3 Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Eventuelle underudvalgs beretninger.
4) Regnskabsaflæggelse.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
7) Valg af revisor.
8) Valg af revisorsuppleant.
9) Fastsættelse af kontingent.
10) Eventuelt.

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling kan berammes af bestyrelsen med simpel flertal, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftlig har anmodet bestyrelsen herom. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som ordinær generalforsamling. Alle forslag og valg afgøres ved simpel flertal, undtagen: Lovændringer, navneændring og sanktionssager, der kræver 2/3 flertal blandt medlemmer.

§ 5 Bestyrelse og revisor.
Stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges 5 bestyrelses medlemmer for 2 år af gangen. I ulige år afgår 3 og i lige 2. Ved den ordinære generalforsamling vælges revisor samt revisor suppleant for 1 år af gangen. Til alle poster kan genvalg finde sted.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig med følgende poster.
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelses medlem
Der føres beslutnings protokol for bestyrelsesmøder, generalforsamling og foreningens aktiviteter. Bestyrelsen er beslutning dygtig, når blot 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3 Bestyrelsen kan eksludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen ved skriftlig anmodning herom til formanden.

Stk. 4 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte og opløse udvalg, eller med inddrage enkel personer i arbejdet med foreningen. Disse er dog direkte ansvarlige overfor bestyrelsen.

§ 6 Kontingent og regnskab.
Stk. 1 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, og skal betales senest 15 februar, betaling senere end 15 februar medfører automatisk udelukkelse af foreningen.

Stk. 2 Der betales helårlig kontingent. Medlemskabet løber fra 1 marts til 29 februar.

Stk. 3 Regnskabsåret løber fra 1 januar til 31 december. Regnskabet underskrevet og kritisk gennemgået af revisor, fremlægges på den årlige generalforsamling.

§ 7 Tegningsret.
Foreningen tegnes ved underskrift at formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 8 Udelukkelse og udmeldelse.
Overtrædelse af foreningens love eller fiskerilovene kan medføre forbud mod at fiske i foreningens vande eller eksklusion. Udmeldelse skal ske til kassereren.

§ 9 Foreningens opløsning.
Stk. 1 Ved eventuel opløsning af foreningen kræves 2/3 flertal af foreningens medlemmer. Er mindre end dette tal mødt frem, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Hvor der kun kræves 2/3 af de fremmødte.

Stk. 2 Sidste generalforsamling bestemmer ved almindelig stemmeflertal, til hvilken formål foreningens midler skal anvendes. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.

Senest ændret på generalforsamling.

Den 18 januar 2007
Den 27 januar 2010
Den 4 februar 2011
Den 13 januar 2015

Ørre den.