Generalforsamling 9-1-2019
Formands beretning 2019For bestyrelsen begyndte året med at finde ud af hvordan vi skulle forholde os til den nye person data beskyttelse lov. Vi besluttede at slette vores medlems kartotek der var ældre end 3 år.I maj havde vi familietur til Karl Aages fiskesø. Der var ikke den store tilslutning, det kan skyldes andet arrangement. Fangsterne blev en ørred. Deltager 6 voksne, 2 børn.Fiskeskolen i juni er en populær aktivitet, og der gik ikke mange dage inden de 25 pladser var besat. Der var ikke mange der faldt fra, og der var en god dag for børnene. Fangsterne var nogle små aborrer. Vi havde jo godt vejr, så ørrederne var ikke i humør til at bide. Der var mange børn under 10 år så det gav ekstra arbejde, så vi har snakket om at sætte grænsen op til næste gang.Sommeren var historisk tør og varm det betyd lav og varm vand, det er ikke optimal for ørreder så for at skåne dem, ved genudsætning opfordrede vi vore medlemmer, via mail, til at lade være med at fiske i den periode.Ørre marked bød på ny plads, og en ny konkurrence for børn. De skulle kaste og ramme indenfor bildæk. Præmierne var et medlemskab af foreningen.September er jo der vor vi afholder vores fiskekonkurrence ”Store fiskedage”.  Der var en nedgang i deltager antal, også antallet af fanget fisk. Så bestyrelsen har snakket om hvad vi gør ved det, bedre oplysning ved medier aviser, Facebook mm. Det kan også være vi skal lave om på konceptet.Vores samarbejde med Sinding skole kører godt. I år har vi lavet projektet ”Bækørred i Løven å”. Det drejer sig om at vi laver nogle klække bakker som sættes ud i Løven å, der skal så lægges befrugtede æg i, og vi vil så følge udviklingen, så der forhåbentlig kommer nogle små ørreder. Det sker sammen med Knud Pedersen fra ”Logen til havørredens ve og vel”, Herning kommune, Aqua Silkeborg, Kresten Sneftrup Ørre naturskole. Situationen er på nuværende at vi har forsøgt 2 gange at elfiske gydemodne bækørreder men de har ikke været klar, så vi forsøger igen den 16 januar.Vi har besluttet at melde os ind i SvS så vi kan få del i lakse kvoten.Vi har igen forsøgt med klubaftner, men der er ingen tilslutning.Dambruget ved Nybro mølle er blevet nedlagt, og Sunds Nørre å har fået nyt løb. Den slynger sig ned over det tidligere dambrug, og der er anlagt 4 gydebanker. Udløbet i Storåen sker nedstøms Aulumvej.

Vi har 3 ben/ vision at arbejde efter. Godt forhold til lodsejer, børns interesse for naturen/ fiskeri, og forbedre forholdene i vore vandløb, så vore medlemmer får et godt fiskeri. Det kan godt give  nogle interesse konflikter, men vi prøver at balancere og informere så godt vi kan.

Jeg vil takke bestyrelsen for et godt samarbejde samt alle der har hjulpet til det sidste år.

Julehilsen december 2018

Hej med jer.

Ørre-Sinding Lystfiskerforening vil ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

HUSK. Vores generalforsamling onsdag den 9 januar kl. 19.00 i Ørre forsamlingshus. Dagsorden if. vedtægter.

Forslag  som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 2-1-2019.

Skulle I have lyst til bestyrelses arbejde kan I kontakte formanden.

P.B.V. Søren P. Kiilerich

Bækørred i Løven å

Samarbejdet med Sinding skole om ”Bækørred i Løven å” startede i sommers med at få tilladelser og godkendelser på plads, vi fik grønt lys fra kommunen og lodsejer. Så næste skridt var at få planlagt forløbet med klække bakker el fiskeri og tilsyn mm., det er også kommet på plads. Skoleeleverne har lavet 2 klække bakker, og de er kommer ud i løven å.

Projektet er nu så langt at vi skal prøve at fange nogle bækørreder til vore klække bakker. Vi håber at fange min. 2 hunner og en hanørred til at kunne få nogle befrugtede æg i bakkerne. Det sker på onsdag den 21 november. Vi får hjælp fra Aqua ved Morten Vissing. Samt Knud Pedersen fra ”Logen til havørredens ve og vel”.

Eleverne skal så følge med i udviklingen fra æg til yngel ved tilsyn med bakkerne mm.

Bækørreder I Løven å 2018 – 2019

Ansøgning om anvendelse af rugekasser til undervisningsbrug.

Et samarbejde mellem Ørre -Sinding lystfiskerforening og Sinding skole.

 

 

 

 

 

 

 

Projektets formål:

1.      At skabe et samarbejde mellem skole og lokale foreninger.

2.      At gøre unge mennesker interesserede i naturpleje.

3.      At skabe et forløb, der giver indsigt i forskellige arters levevilkår i et vandløb.

4.      Sætte fokus på bækørreden og give viden om bækørredens formering og opvækst.

Gennemførelse:
Projektet tænkes gennemført i vintersæsonen 2018 – 2019 i samarbejde med:

  • Herning Kommunes teknik- og miljøafdeling.
  • Lærer og elever fra Sinding skole
  • Chresten Sneftrup, Naturvejleder v. Herning Kommune.
  • Ørre – Sinding lystfiskerforening.
  • Logen til havørreden ve og vel.

Projektansvarlig:

  • Søren Killerich, Formand Ørre – Sinding lystfiskerforening.

Det praktiske forløb:
I samarbejde med elever og lærere fra Sinding skole udsættes 2 tomme rugekasser i Løven å ved ”Hyllegård” på Vestermosevej 23. Tidspunkt aftales ml. skole og forening.  De øvrige samarbejdspartnere informeres om tidspunktet.
Der aftales med Herning Kommune, om el – fiskeri efter moderfisk i det pågældende vandløb.
Der påtænkes at anvende bækørredæg i et antal af ca. 600 stk. pr rugekasse.
Op til el – fiskeriet vil Ørre – Sinding lystfiskerforening besøge skolen og fortælle om, hvordan dette skal foregå.
Elever og lærere vil i løbet af efteråret være ved vandløbet, hvor de arbejder med vandløbets flora og fauna.

Tidligere forløb:
I skoleåret 17 – 18 har forening, skole og Herning Kommunes teknik og miljøafdeling haft et samarbejde med fokus vandløbspleje og divergerende natursyn i forhold hertil.
Med dette projekt ønsker vi at fortsætte samarbejdet mellem skole og lokal forening.

Med venlig hilsen Søren Killerich

Nyt

Der har været et junior medlem som gerne ville lære at binde fluer, så hvis der er flere er de velkomne. Vi vil lære de grundlæggende teknikker, samt materialer og værktøjer. Har man selv bindestik mm. tager man det med da jeg ikke har mere end et par stykker. Jeg vil gerne vide hvor mange der er interesseret, så giv et kald eller mail.

Indtil videre vil der blive 3 aftener inden jul, også må vi se efter jul.

Aftener før jul vil blive onsdage startende med 24-10 og 31-10 og 7-11 fra kl. 19.00 til 20.30.

Stedet vil være Aulumvej 2 Nybro (hos formanden). Tlf.nr. 2232 1404

Store fiskedage 2018
Vores årlige fiske konkurrence 8 og 9 september forløb godt. Der kom en del nedbør op til weekenden, som betød en vandstigning på en ½ meter. Det gjorde fiskeriet vanskeligt med at få agnen ned i høllerne, og den stærke strøm gjorde det bestemt ikke nemmere. Grøden var lige blevet skåret i Løven å, og Sunds Nørre å, så der gik det bedre. Grøden i Storåen var ikke skåret så der fik man mange ”bundbid” grøde .
De vanskelige forhold kan også ses i fangst rapporterne, der blev fanget bare 56 fisk, hvoraf de 27 (næsten halvdelen) var bækørred. Strømskalle 15 – aborre 14.
Antallet af deltager var lidt lavere end foregående år 26 i alt. Næste år vil vi prøve med noget annoncering mm. Men de som var med havde en god oplevelse med fællesspisning lørdag aften og god stemning hele weekenden.

Ørremester pokalen blev vundet af Nicklas Madsen

Børnekonkurrencen        
1. Josefine Strøm
2. Nicklas Madsen
3. Freja

Åben klasse:       
1. Asger Madsen
2. Thomas Madsen
3. Johnny Strøm
4. Erland Petersen

Fidus (årets hjælper)
Chris Madsen

Fiskedukke  
Mette Clausen.

Ørre-Sinding Lystfiskeforening takker alle sponsorer, lodsejer, frivillige hjælpere samt alle som gjorde vi kunne få en god fiske konkurrence.

Store fiskedag 8-9/9 – 2018
Så er det snart tid til vores årlige klub konkurrence. Store fiskedag afholdes lørdag d. 8 og søndag d. 9 september. Alle er velkomne. Både medlemmer og ikke medlemmer. Lørdag kl. 9 er der gratis kaffe/ rundstykker m.m. Hvor der vil blive givet information om selve konkurrencen, samt program. Konkurrencen starter kl10. Og der kan efterfølgende indvejes fisk løbende. I forsamlingshuset.For at ingen skal være i tvivl om konkurrence forløbet, er det således at junior konkurrencen (12år og nedefter) gælder flest fanget fisk. Uanset art og størrelser. Dog er et junior medlem også med i foreningens vandrepokal. For mest prestige fanget fisk. Point givet efter Abu point system. Ellers er der pokaler til 1.2.og 3 junior pladserne. Samt en lille ting til alle juniorer deltagere.Den åbne klasse for seniorer (13 +) gælder også flest fanget fisk. Som også omregnes til Abu point. Og vinderen er den med fleste point.
Både seniorer og juniorer kæmper på lige fod om vandrepokalens prestige fisk. Ikke medlemmer kan ikke vinde vandrepokalen. Selv om et ikke medlem. Fanger den mest prestige fyldte fisk.
Der vil være fine premiere til både juniorer og seniorer vindere.Under konkurrencen, vil der løbende være en skærm hvorpå placering løbende vil blive opdateret. Så man kan følge med i sin egen placering.
Lørdag kl 18 er der fællesspisning i forsamlingshuset. Menuen er ikke fastlagt endnu. Men kommer senere.
Under hele lørdag og søndag er forsamlingshuset åben til snak og kreativitet. Samt kan der købes øl/vand og pølser m brød.Deltager pris voksne 100kr. Junior 50kr.Søndag vil der være anderace og kaffe m.m. Amerikansk lotteri på sponsor gaver.
Vi vil i forbindelse med konkurrencen, gerne have at deltager der har tvivl om hvor der må fiskes. Henvender sig ved indvejningen. Da vi har haft nogle uheldige situationer. Som vi gerne skulle undgå.
Vi glæder os til at se jer alle sammen til foreningens årlige højdepunkt. Knæk og bræk bestyrelsen
20/8-2018
Der er nu igen åbnet for fiskeriet i åerne. Da store åen også igen har åbnet fiskeriet. Så er det bare ud med stang og snørre.
10/8-18 Danske søer og åer er ramt af iltsvind

https://www.facebook.com/100015636548395/posts/380171135847435/

Landet over har tørken gjort stor skade på fiske bestandene. Ilt svind m.m. Andre foreninger landet rundt har stoppet for fiskeriet. Vi har igår i bestyrelsen besluttet at følge trop. Og vil derfor opfordre vores medlemmer til at respektere situationen. Pt gælder det nok august ud. Og så må vi håbe vejret snart vender

Fiskeskole 3/7-2018
Igen i år afholdte Ørre Sinding lystfiskerforening fiskeskole hos Karl Aage i hans put and take på Kvindvadvej.
Der er rigtig gode faciliteter, der er en hytte hvor man kan spise og klargøre sine fiskestænger i tørvejr. Men det var der ikke behov for vejret viste sig fra sin bedste side i år.
Der blev dog i år ikke fanget nogle fisk men børnene hyggede sig alligevel.

     

Sikring af brinker ved Løven
Frivillige har hentet 300 marksten i Vildbjerg til at lægge ud som skjuleste sten, og sikring af brinker.
Vi har allerede forstærket et par brinker med sten, resten har vi lagt i depot, til senere brug. 

 

Gydebanker
I løbet vinteren er det blevet lavet gydebanker 

03-02-2018  Til alle medlemmer i foreningen.

Vi har netop afholdt vores første bestyrelsesmøde i foreningen, efter veloverstået generalforsamling. Mødet blev brugt på planlægning af det kommende år 2018. samt refleksion over 2017. hvad gik godt og hvad kan vi gøre bedre.

Foreningen har rigtig mange medlemmer. Nogen mere fiske aktive end andre. Vi ser desværre ikke alle medlemmer ved åerne. Typisk er det et meget få antal, af vores medlemmer, vi møder langs åen. Og oftest er det de samme vi støder på.

Dette vil vi gerne have ændret. Så flere kommer ud med snøren. Der er rigtig mange fisk i vores vandløb.

Og vores bækørred bestand, er noget af det bedste i Danmark. Samt Gedde fiskeri. Der er virkelig mulighed for få store krabater på krogen. Det er ikke usandsynligt at fange en gedde på 1m.

At fiske i åen er selvfølgelig ikke som at fiske i put and take. Der er længere imellem fiskene. Men fornøjelsen er mange gange større ved at fange i åen.

Hvad er årsagen så til de få aktive medlemmer.

Der kan sikkert være mange grunde individuelt fra medlem til medlem. Men måske er nogle usikre og mangler erfaring til hvordan og hvorledes, man i det hele taget kommer i gang.

Specielt vores juniorer er svært bremset, da det forståeligt nok, ikke altid er uden risiko at sende ungerne alene afsted til åen.

Derfor vil jeg gerne som tovholder indsamle feedback fra medlemmer, med hvad de tænker kunne være attraktiv for dem, i foreningen. Således vi kan få en forening, der dækker bredt og tilgodeser alle medlemmer.

Vi har som bekendt ikke faste klubaftner, eller klubhus. Men derfor kan vi sagtens arrangere aftner.

Personligt har jeg tænkt at der måske skulle arrangeres aften med basal viden. Om grej/ virkemåde. Fluebinding. Fluekast. Spinnefiskeri. Prop og orm. Osv. Og ikke mindst fiskenes standpladser i åen.

Eller attraktive steder ved åen, der er mere familie minded.

Håber på meget feedback.

Enten via mail. stroems@live.dk.

Eller sms 40142501

Mvh

Johnny Strøm Johansson

Ørre Byvej 47, 7400 Herning.

25-01-2018 Formandens beretning for 2017

Februar. Vi fik lagt gydegrus ud i den ene af to projekter. Det skete i frost perioden, og  det gik fint idet lastbilen kunne køre helt ned til åen. Og der har været fisk her i efteråret. Vi mangler dog stadigvæk 25m2, til det andet projekt, det har ikke været mulig pga. af det våde vejr vi har haft. Vi håber på noget vinterfrost, så vi kan køre med maskiner uden at lave skader. Når det bliver muligt kommer vi at mangle  folk, så vi håber der er nogle der vil hjælpe.

Juni. Grøn Inspirationsdag blev afholdt i Løvbakkerne, og kun med små børn (ikke skole). Så der var ikke så stor pres på i år. Vi  havde det sædvanlige, med fisk i container, rensning og rygning. Vi havde som nyt i år lavet et bål, hvor der blev lavet fiskesuppe.
Donation Lions Vildbjerg en buskrydder, så vi kan rydde ved brinker. Vi kan ikke komme alle steder, men er der nogle steder som I mener  ”trænger”, så kontakt bestyrelsen.
Fiskeskole havde vi flyttet til Karl Aage fiskesøer, hvor der er fine forhold bla. med overdækket spisested mm. I år var afviklingen flyttet til tirsdagen i den første uge i skoleferien. Det var en god ide da der ikke var så mange der ikke mødte op, vi var 23 ud af 25. Der var mange helt nye så de 7 hjælpere havde nok at se til, med fugleredder mm. Hele dagen var der gang i fiskeriet, og der var ikke mange der havde tid til bålhygge.

August. Ørremarked regnfuld så ikke så stor aktivitet.
Lille tilslutning til familietur til Finderup.

September. Store fiskedage lidt mindre tilslutning måske pga. vejret. Og det var svære forhold høj vandstand over 1m. over normal. Fangsterne var også mindre ca. en halvering og der var kun 3 bækørreder til indvejning ellers var det strømskaller og aborrer.
Nye konkurrence regler.
I samarbejde med Sinding skole havde  vi et arrangement ved Karl Aages fiskesøer, hvor eleverne skulle lære om lystfiskeri. Fra Herning Kommune var biolog Winnie som fortalte om livet ved og især under overfladen. Også skulle de selvfølgelig fiske så de kunne få noget mad, de fangede dog kun en fisk omkring 3 kilo, så det var godt at læreren havde noget i fryseren.

Hjemmesiden. Marianne er webmaster som gør et stort stykke arbejde, men hun skal jo have noget at lægge på, så hvis I har noget af interesse, så som fangster, gode oplevelser, foto mm. så send dem til hende.
Vi er også på facebook.
Mobilpay er oppe at køre.

Sunds Nørreå  Dambruget i Nybro bliver nedlagt. Begynder arbejdet i maj 18. Der vil blive lavet et nyt slynget løb, og med et nyt udløb, så vandrefisk har mulighed for at gå op i åen. Der vil blive 3 stryg / gydebanker og en sø øverst på arealet. Man kan se projektet på Herning kommunes hjemmeside.
Medlemmer ligger på omkring 100, så det er det samme som sidste år.

Fiskebestanden Er generelt lille. Stallingen meget  lille, ørred lille, gedder normal, skaller normal.
Jeg vil takke lodsejer, sponsorer, medlemmer og alle der har hjulpet til enten på den ene eller anden måde.  Sidst men ikke mindst vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde.

Ørre og omegns lystfiskerforening's hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik