Årets gang 2010

Formanden skriftlige beretning 2010

 

Først vil jeg gerne takke bestyrelsen for arbejde i det forgangen år, det er blevet til 5 bestyrelsesmøder, som er holdt rund ved hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

 

Jeg vil ikke i år, læse alle de aktiviteter op vi har haft, men henvise til hjemmesiden, som er godt besøgt.

Jeg vil dog lige have lov takke dem der har hjulpet til ved de forskellige aktiviteter, nogle var end ikke medlem af foreningen, så jeg håber i tager takken med hjem til dem der har hjulpet, for jeg ved knap nok hvem det er. Der er især hjælp ved fiskeskole ”Sommerferie 2010” og Grøn Inspirationsdag 2010, men selvfølgelig også til stor fiskedag i Ørre. Det er tre aktiviteter jeg håber, vil være tilbagevenden begivenheder frem over.

 

Jeg havde håbet på at SVS, vil lave vedtægterne om, så vi kunne gå med i sammenarbejder, men det lykkes ikke, at få dem til det på deres årlig marts møde, det eneste der lykkes, var at de ændrede betaling, så man først skule betale efter martsmødet, så man på mødet kunne fastsætte kontingent, med virkning samme år, ellers skule man vente hel år, på at få et evt. kontingent nedsættelse eller forhøjelse inden det kunne træde i kraft, men det var også det eneste de kunne finde ud af i SVS. Det resulteret i at endnu en forening udmeldte sig, og vi kunne selvfølgelig ikke indmelde os, under disse vedtægter.

Der er ærlig, ikke fordi det var mig der tog initiativet til at starte Sammenslutning ved Stor Å, men fordi man ikke for den sammenarbejde som Stor Å fortjener, til gavn for alle lystfisker, hvad enten de er medlem af en forening eller ej.

Man kunne holde en fældes vandpleje uddannelse, hvor alle foreninger langs Stor Å kunne deltage og vi kunne lærte noget af hinanden, plus den gode kontakt til andre med samme interesse for vandpleje. Ja, jeg kan se mange nye gode muligheder, for at forbedrer vore fiskevand.

 

Her sidst på året, fik vi besøg af Bjarke Dehli, der er ved at lave et projekt som vil fortælle noget om tilfredsstillende forhold på de gydebanker som det kan forventes at Stor Å laksen benytter i 2010/2011. Det glæder jeg mig til at følge og det håber jeg også i gør, på hjemmesiden.

 

Så sent som i tirsdags var jeg til møde sammen med Ole i Silkeborg, på DTU Aqua, om Stallingen som tilsyneladende gået meget tilbage i de senere år, men ingen ved præcist hvorfor eller hvor meget. Derfor er DTU Aqua ved at starte et fiskeplejeprojekt, som skal sikre en systematisk indsamling af viden, så vi får det bedst mulige grundlag for en evt. bestandspleje.

 

Til sidst men ikke mindst, så kan jeg vil ikke komme uden om ”min laks” som man også kan følge på hjemmesiden.

Da vi ikke er medlem af SVS, havde jeg ikke ret til at hjemtage laksen ifølge anklagemyndigheden og har derfor modtaget en bøde fra politimesteren på kr. 2.500,- Det vil jeg selvfølgelig ikke anerkend, så der skal køre en retssag, den skule havde været for retten d. 2.2.2011, men sagen er udsat, fordi der køre en lignende sag ved retten i Viborg, som også er udsat, fordi anklagemyndigheden vil køre de to sager sammen, der de er ens, bække laks er fanget og hjemtaget fra Posten huld i Stor Å ved Vemb.

Jeg har lad mig fortælle at DTU Aqua, er trætte af sagen, men så drop den og lad os komme i gang med at sammenarbejde.

Dommeren oplyser, at vi hører nyt i sagen ultimo uge 5.

Så medlemmer i skal tage stilling til, kan i have en formand der ifølge anklagemyndigheden overtræder forening egen lov.

 

§ 8. Udelukkelse og udmeldelse.

Overtrædelse af foreningens love eller fiskerilovene kan medføre forbud mod fiskeri i foreningens vande eller eksklu­sion.

 

Knæk og bræk

Formand

Ejgil Kølbæk

 

Ny bank i Sinding

Så er det igen lykkes for Ørre-Sinding Lystfiskerforening ved formandens Ejgil Kølbæk hjælp at få anlagt 3 nye gydepladser i Herningsholm Å ved Sinding, den ene ved broen, så folk der har lyst til at se fisk på leje, kan følge dem fra broen.
DTU har givet penge til gydegruset ca. kr. 15.000,- maskin lejet har konsortiet Posten Huld ved Vemb, www.fffd.dk og 2 af lodsejeren givet penge til. Foreninge har stået for ansøgning til DTU, Herning kommune og www.fffd.dk, sam at få lodsejeren tilladelse til at ligge gruset ud, plus at de har lejet gravmaskine og minnilæsserer af Spjald Entrepranørforretning og lagt det ud.

Ansøgningen blev sendt først på foråret og tilladelsene kom med det samme, dog vil kommunen lige lave en måling af bundhøjden, for at sikker sig at det er egnet til gydegrus. På grund af den nye vandramme plan, trak det lidt ud med denne målling. Så først her i efteråret kom den endlig tilsagn fra kommunen.

Nu er formanden en aktiv mand fra Ørre, så det der med at få tid til at ligge gruset ud er lidt svært i efteråret, nu vinen skulle høstes, Ørre Englaug skule have kredaturerne slagtet, plus der er noget der heder arbejde der skule passes, så det har været sværet at nå det helle, så Ejgil måtte lige have lidt hjælp til at samle underskrifterne fra lodsejerne.

Men pludselig bliver det vinter i Danmark, så det ikke kan lades sig gøre at lave anlægsarbejde, når jorden er frosset til, men det gør også at jorden kan bære lidt tung trafik, så nu gælder det om at handle hurtig, sneen blev fjernet, så frosten rigtig kunne komme i jorden. Så efter en dags hådt arbejde, nåde vi at få lagt de ca. 90m3 gydegrus, selv om det begynte at regne sidst på dagen.

Lørdag kom så tøbrudet som de havde lovet, så vandstanden i åen sted, så må vi håbe at laksen og havørrederen trækker op i åen for at gyde nu, så måske vi i denne uge allerede kan de fisk på leje. 🙂

Sidst men ikke minst, så har vi fået noget mere fiskevand, efter at lodsejerene har hørt at jeg har fået en bøde på kr. 2.500,- for at fange en laks i Stor Åen.
Så må vi håbe at de snart indser at man ikke kan bestemme over andre, så de er klar til at lave en sammenarbejde til gavn for alle og i sær fiskebestanden i Stor Åen vandsystem.

Tak for din henvendelse, billeder og den korte snak ved åen i tirsdags. Som du  måske kunne fornemme var jeg travlt beskæftiget med at få sat klækkerørene ud så jeg havde ikke den store tid til at få dig informeret om projektet. Det håber jeg dog at denne mail kan råde bod på.

Mit projekt går kort fortalt ud på at undersøge om der er tilfredsstillende forhold på de gydebanker som det kan forventes at Storålaksen benytter i 2010/2011. Til dette benytter jeg udsætning af såkaldte klækkerør som er en lukket cylinder hvori der er placeret befrugtede lakseæg. Lakseæggene er hentet på DCV i Randers og stammer fra moderfisk fanget under elfiskeri i november i Storåen. Klækkerørene placeres dels gravet ned i gydebanken, dels i vandfasen ovenpå gydebanken. Sidstnævnte kan forhåbentlig give en indikation på om vandkvaliteten er tilfredsstillende for klækning af lakseyngel mens rørene i substratet også vil blive påvirket af sedimentering og dermed mulige lave iltkoncentrationer. Rørene bliver ikke håndteret igen før æggene forventes at være klækket engang i det tidlige forår men jeg vil regelmæssigt kigge forbi for at se om de står som de skal. Rørene der er gravet ned i substratet er markeret med en rød snor så det er nemmere at finde dem når de skal graves op igen. I den øvre Storå er der placeret 6 rør i Herningsholm Å samt 6 rør i hovedløbet opstrøms Sejlsigvej. Herudover er der også placeret klækkerør i Råsted Lilleå og i løbet af december er det mit håb også at få placeret rør i Tvis Å samt i hovedløbet nedstrøms Holstebro by. Til foråret når rørene er taget op er det planen at supplere de opnåede resultater med elbefiskninger på de brugte stræk. Hermed fås en ide om der foregår naturlig lakseproduktion på de valgte lokaliteter.

Jeg håber at mailen  her var fyldestgørende, ellers er du velkommen til at kontakte mig for yderligere informationer.

Mvh

/Bjarke Dehli

Posten November 2010

Generalforsamling i Ørre-Sinding lystfiskerforening fredag d. 4. februar 2011 kl. 19.00 i Ørre forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne, dagsorden, indkommet forslag og hvem der er på valg kan ses på hjemmesiden. www.hedens-lystfiskeri.dk

Der skal lyde en stor tak til alle lodsejer og sponsor til dette års kom til stor fiskedag i Ørre og et stor tak til Kurt H Jørgensen fra De radikale, fordi han vil være den næste prominente person fra Ørre. Vi fra bestyrelsen syntes godt om deltagelsen, hvor ind der gerne måtte komme nogle flere, så vi vil gerne vend tilbage igen til næste år, ca. samme tid, men mere her om til næste år, hvor alle igen vil bliv inviteret til morgen kaffe med rundstykker og eftermiddags kaffe om søndagen, hvor vi igen vil finde en ny prominent person fra Ørre.

Det var noget nedslående resultat af el-fiskeri i Stor Å fra Sejlsigvej til Holstebro den første weekend i oktober, Først de dårlige nyheder: fiskebestandene i Storå fra Sejlsigvej til Holstebro har det meget dårligt bedømt ud fra elfiskeriet efter laks. Stalling, skalle, strømskalle, grundling, aborre, gedde, elritse osv. var MEGET fåtallige. Visse strækninger var nærmest fisketomme.

Så de små lyspunkter: Vi fangede 3 laks (den største 115 cm) og 23 havørred (den største godt 6 kg). En af laksene fangede vi ved Sejlsigvej, men ellers næsten alle de store fisk mellem Brohus og Rotvig. På strygene så vi yngel af både laks og ørred og forresten også en enkelt kildeørred og sporadisk nogle få stalling. I det hele taget synes stalling bestanden at have det meget dårligt.

Så det bedste man kan sige om det er at det hjælper at ligge gydegrus ud og forhåbning har vi her i efteråret fået udlagt ca. 90 m3 i Sinding, et projekt vi satte i værk her i foråret, men desværre lod tilladelsen fra offentlig sted vente på sig, så det kom først her i efteråret engang, efter at jeg havde rykket for svar flere gange, øv, øv. Men håber vi for det lavet snart.

Men det er ikke lige gyldig hvordan man ligger gruset ud, det måtte Aulum-Haderup Sportsfiskerforening sande i det de lavede en gydebanke ved Brohus ved Hallundbæk. Resultater var ikke godt nok i forhold til prisen på gydebanken, så nu håber DTU på at vi vil gå sammen med lodsejer opstrøms Brohus, for at lave en nyt forsøgs anlæg, hvor kommunen betaler 50 % og EU betaler den sidste 50 %. Det se jeg meget frem til, så må vi jo håbe at SVS (Sammenslutning Ved Stor Å) kan se formålet med at lave sammenslutning, så vi kan lære af hinanden og høste frugt af de gode resultater der kommer af de forskellige projekter der bliver lavet for at fremme fiskebestanden i Stor Åen.

 

Nå, men til den mere alvorlige del af det at være lystfisker i Ørre. Jeg har fået en bøde på kr. 2.500,00 for at fange en laks og hjemtage den fra Stor Åen. Det vil jeg selvfølgelig ikke finde mig i, i det jeg mener det er i strid med grundloven. Det er fint man freder en fiske art, for at beskytte den mod udryddelse, men man kan ikke give nogle lov at fange en kvote på 130 stk. uden at det skal komme alle lystfisker og lodsejer til gode som har fiskeret i Stor Åen, det ene ting er at vi har foreningsfrihed i Danmark, så man kan ikke bestemme at man skal være medlem af en bestemt forening for at fange og hjemtagen en laks, de næste blive vil at man vil til at bestemme hvem der må skyde vildtet på marken. Danmarks Sportsfiskerforbund havde en 2 sides artikel om min laksefangst i oktober bladet, samme dag bladet udkom, blev jeg ringet op af en lodsejer fra Varde Å, som fuldt ud støttet mig, han har det bedste strækning i Varde Å, men er ikke medlem af sammenslutning, i det han mener at laksen budte totalfredes, men det vil sammenslutning ikke, så de har fået en kvote af fiskeri direktoratet på vist nok 100 laks, efterfølgende har man så søgt om at få del i laksekvoten, nu der er frigivet en kvote, men han kun ca. 800 m å-bred, og for at få en laks skal men have 1,3 km. å-bred, det vil sige at selv om han er lodsejer, så må han ikke lande en laks, uden at han går sammen med andre lodsejer i en konsortium eller at han lejer sig å-bred ud til en fiskerforening der er med i sammenslutning.

Det samme er gældende i Skjern Å, men der for de at vide at der kun er 2 i Stor Åen som er utilfreds med laksekvoten, så det ænder med at der skal laves en underskriftindsamling for at vise at vi ikke kun er 2 der er utilfreds, men nu venter vi lige og se hvad advokaten finder ud af.

 

Knæk og bræk vi ses forhåblig til generalforsamling i februar måned.

Ejgil Kølbæk

Se helle posten Posten-2010-nr4.pdf

Geddens kamp

Som så ofte før var jeg på tur med Ole og i dag var det Ole der vandt.

Efter 2 times fiskeri, uden at vi havde mærket noget, fik vi os lige en øl og en lille snak og som så ofte før i disse hersen lakse tider falt snakken selvfølgelig også denne gang på det.

Vi vil lige fiske en halv time mere, inden jeg skule hjem og vider (vinhøsten stå jo snart for døren)

Vupti, en lille fin gedde til Ole, tillykke.

Der må vi snart ud igen.

Knæk og bræk

H ejgil

Åres sidste fisketur til Postens huld.

Så er året ved at være forbi i Stor Åen for i Årer og turen gik lige en snut til Vemb, for om der skule være en havørred som havde lyst at leje lidt.

Vejre var perfekt, men flot solskind, lidt østvind.

Svaneparet med sigen unger.

Når ja, en lille havørred bliv det jo til 42 cm. 😉

Kom til stor fiskedag i Ørre

 

Så har der igen være afholdt stor fiskedag i Ørre, med ikke færre ind 27 deltager, det var lidt færre ind sidste år og skyldes nok den magen blæst og regn der var i sær om lørdagen.

 

Men de deltager der var fangede tilsammen godt 100 fisk, fordelt på 4 arter, med bækørreden som topscore på 55 stk. derefter kom regnbueørreden med 38 stk. Aborren var der 8 stk. af og sidste men ikke mindst 2 strømskaller, som skule vise sig at være de store da præmierne skule uddeles om søndagen.

 

Formanden havde ved en fejl, kommet til at indveje 2 aborre som rudskaller og da omregnes faktoren er afgøre for hvilken placering lystfiskerne får, ændre det lidt ved 4 og 5 plads til en delt 7 plads. Men det ændrede ikke ved de 3 første pladser og hvem der blev dette års Ørre mester.

1.      Plads. Chris Madsen, Ørre, med en skalle på 195g og 26cm. Der Chris er medlem af Ørre – Sinding lystfiskerforening, blev han dette års Ørre mester og det er anden gang at skallerne vinder konkurancen og tredje gang Chris vinder Ørre mesterskabet.

2.      Plads. Dennis Pedersen, Sunds, med en bækørred 405g og 35cm.

3.      Plads. Jette Madsen, Ørre, med en bækørred på 375g og 35cm.

4.      Plads. Jette Madsen, Ørre, med en aborre på 212g og 26cm.

5.      Plads. Chris Madsen, Ørre, med en bækørred på 310g og 33cm.

6.      Plads. Bo Just, Sinding, med en aborre på 163g 0g 23cm.

7.      Pladsen deles mellem Bo Just, Sinding med en aborre på 152g og 23,5cm. Og Svend Jensen, Aulum, med en bækørred på 228g og 30cm.

8.      9 og 10. Plads. blev vunden af Steffen Bogh, Ørre, med 2 regnbueørreder på henholdsvis 453g og 36cm. og 303g og 31cm.

 

Junior havde deres egen række.

1.      Plads. Thomas Madsen, Ørre med en aborre på 105g og 19cm.

2.      Plads. Julie Bogh, Ørre, med en regnbueørred på 247g og 29,5cm.

3.      Plads. Oliver Bogh, Ørre med en regnbueørred på 234g og 28cm. Den yngste deltager på 2 år.

For at afslutte en lang weekend med sjov, afholdes der andevædeløb i Løven Å.

1.      Plads. Bo Just, Sinding, med and nr. 46

2.      Plads. Kristian Bækgaard Lidholt, Sinding, med and nr. 80

3.      Plads. Sille E. Jensen med and nr. 67

Til at ovre række de mange præmier havde vi fin besøg i Ørre igen, da Kurt H Jørgensen tidlige byrådsmedlem i Herning for De Radikale og jonalist på Herning folkeblad, hvor han skriver om gl. dage i og omkring Herning. Han havde en lille historie med fra Ørre om Jens Kølbæk der boede i Ørre omkring 1935 og spurte om det var et familiemedlem til formanden, som måtte gi pas, måske det var min bedstefar, men jeg viste det ikke. Kurt undlod at fortælle historien færdig, med det drejede sig om en retssag mellem en lodsejer i Sinding og Jens Kølbæk fra Ørre, om en kalv, resten kan læses i avisen, når Kurt har fået styr på detaljen i historien.

Kurt takkede også de mange sponsorere, som gjord det mulig at uddele de mange præmier igen i år og lodsejerne som igen havde lagt fiskevand til denne weekend.

 

Formanden takkede de mange som var kommet til kaffe, for at overvære præmie overrækkelsen af en prominent person fra Ørre og for at Kurt ikke skule komme hjem til familie og sige, at han kommer fra Ørre, fik han lige en lille hilsen med fra den lokale biavler og vinbonde, med synlig bevis på at han kommer fra Ørre.

Formanden takkede også de mange lodsejer og sponsorere og håber vi ses igen til næste år.

 

 

Knæk og bræk

Ørre – Sinding Lystfiskerforening
V/ Formand
Ejgil Kølbæk

Grøn Inspirationsdag 2010


Inspirationsdagen afholdes, ligesom de forgående år, på landsskuepladsen ved “Landsskuenaturen” og “4H gården”. Her er der masser af plads.

Sædvandligvis spænder aktiviteter og udstillinger så bredt, at videbegærlige børn og voksen kan få stillet deres nysgerrighed.

De sidste år har der blandt andet  været masser af dyr, pileflet, æblemosteri, økologiske fødevare, maling, legetøj, bål og bålmad og meget mere.

Det er kun fantasien der sætter grænser for ideer til stande på Grøn Inspirationsdagen, temaet skal blot være indenfor en grøn, økologisk eller bæredygtig tankegang.

Ørre-Sinding Lystfiskerforening er med, med økologiske ørred fra Skaved Mølle Dambrug ved Møldrup

Inspirationsdagen er arrangeret af Det Grønne Råd for Herning Kommunes daginstitutionner samt kommunes grønne guide.

Ørre marked 

 

Så er det åres Ørre marked vel overstået og godt besøgt tros regnen om eftermiddagen.

Jeg fik da snakkede med 5 lodsejer. En vil gerne have anlagt en gydebank i Stor Åen, så det skal jeg have kikket på sidste i september md. så vi må håbe at vi snart kan komme i gang i Sinding med de 3 små jeg har aftalt med kommunen, men desværre ligger det stadig ved kommunen, nå øv, men det andet her i Ørre tror jeg på vil gå stærkt, i det det gl. amt havde lavet en forslag, så det burde gå lige igennem.

Så var der flere både lystfisker og lodsejer, der holdt med mig i min fortolkning af ejendomsretten, vedr. laksekvoten og i forhold til at lukke for fiskeri i åen den 31. september til den 1. april, så nu må ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri, til at komme op af stolene.

Tak for i år, vi ses til næste år igen.

Så er det tid til at slå græs og pil langs åen.

Arbejdet er gået i gang ved Herningholm Å,Trehøjervej, og Sejlsigvej Stor Å.

 

Posten august 2010

Sikke en god sommer vi har haft gang i, med masser af aktiviteter, mund efteråret bliver lige så god.

Familiefiske tur til Herning fiskepark, blev igen i år et tilløbsstykke, hvor ikke færre ind 16 voksen og 5 børn deltog. Det var godt nok en herrens vejre, med blæst og regn helle dagen, og fiske blev der heller ikke fanget ret mange af, men vi var da en lille flok der hold stand og blev for at grille.

 

Så var vejret straks beder der sommerferien slog til og vi skule en tur på det gule rev fra Vorupør Strand, alle fik torsk og en del andre fiske arter. (jeg har desværre i skrivende stund ikke selv set billederne fra det gule rev, jeg var desværre ikke selv med, i det jeg lige selv tog en uge på vildmarkskursus i Norge, det skal jeg ikke skrive om her, men kik på hjemmesiden) Vi havde lidt svær ved i starten at fylde båden op, som kun kunne tage 12 personer med, men lige pludselig var der 14 tilmeldte, så godt først til møllen princippet er opfunden.

 

Jeg havde tilmeldt forening til at holde fiskeskole ”Sommerferie 2010”, en aktivitet til alle skolebørn i Herning kommune. Jeg kunne desværre ikke selv deltage de 3 tirsdage i sommerferien på grund noget nogle har kaldt for arbejde, men så er det jo godt at man har en frisk bestyrelse og nogle friske medlemmer som kan stå for det, så tak til dem. Det var ca. 40 skolebørn plus nogle havde taget deres forældre med, ja, nogle sågar deres bedsteforældre. Igen så har jeg desværre ikke set billederne i nu, men har dog se den store artikel som var i Herning Folkeblad fra den første dag. Jeg tror godt jeg kan love at vi er med igen til næste år.

 

Vi kunne ikke fylde båden op til dette års makreltur, som i år skule være en lørdag og ikke fredag som vi har prøvet før med stor tilslutning, nå, men vi var da 12 stk. som gerne vil en tur ud fra Hvide Sande med skibet Solea, jeg var blevet lidt nervøs for om vi kunne komme af sted, da vejre havde ændret sig, det var begyndt at regne igen og blæse en del, så som aftalt med Korr Fritid i Hvide Sande, skule jeg ringe til dem fredag efter kl. 18.00 for at være på den sikre side. De meldte alt vel, ja, de ringede endda til mig lørdag formiddag, for de kunne ikke se at de havde snakket med mig(de havde glemt at krydse mig af), de vil bare meddele at de sejlede om eftermiddagen, så alt var vel, lige ind til en time før afgang, så ringede de, for at sige at der desværre var høje bølger på havet, så turen blev aflyst og der var vi der næsten fremme alle mand, så øv, vi måtte vende om, vi kunne så komme med om søndagen i stedet, men det kunne jeg ikke lige tage stilling til her og nu.

Jeg var kørt over Ulfborg for at tagen en fiske ven med, så der er jo ikke langt fra Ulfborg til Vemb (Posten hul) så hvorfor ikke prøve om der ikke skule være en fisk til mig, nu det havde regnet en del den sidste uges tid og vesten vinden havde også presset vand op i Stor åen.
Jeg har lov at fiske på de 2 yderste stykker, så fiskeriget blev sat i gang og efter ca. en kvarterer fiskeri, var der en på den anden side der fik fisk ca. 50 m nedstrøms mig, Jes tænkte jeg, så er der fisk, så måske også en til mig. Efter ca. 5 timeres fiskeri, var jeg tilbage hvor jeg startede og i alle sidste kast, inden jeg skule over på stykke jeg ikke må fiske på og hel inde i grøden kom så hukket, jeg troede først lige at det var grøden, men nej, endelig fisk til mig, hvor jeg stod, var der en skrant på 1 meter, så jeg skule også have fiske med lidt nedstrøms, for at komme tæt på vandet, jeg har jo værgen net eller fangstkrog med, så fisken måttes håndlandes. En flot lille laks på 70 cm. Og ca. 3 kg. Nu var der jo en grund til at makrelturen blev aflyst, så jo det var på spindestang Mebs 3, men den næste bliver hel klar på flue. Der er også en anden årsag til fangsten skule i land, for at prøve af om grundloven også gælder for lystfisker, eller om staten mener de kan fratage ejgendomretten fra lodsejeren, for at give rettighederne til en anden. Jeg er også spændt på om de vil beslaglægge fangsten, men så skal de nok skynde sig, for dagen ret er LAKS, historien slutter nok ikke her så følg med på hjemmesiden. www.hedens-lystfiskeri.dk

Ja, vi var 8 der tog på makreltur om søndagen, men fangede kun små torsk på 10 – 15 cm. Så det var sku ikke en god makreltur.

 

Husk Stor fiskedag i Ørre d. 18 – 19. september

Knæk og bræk
Formanden
Ejgil Kølbæk

Dette års makreltur

Turen om lørdagen måtte desværrers aflystes, siger jeg med et stor smil på munden (se læner ned på siden her)
Med vi var da 8 der tog i mod tilbudet om at komme med om søndagen, efter at vinden havde lagt sig igen.
Vejret var skønt og kun små bølger på havet, men der var ingen makreler, selv om vi havde se at de tog makreler inde i havnen.
Vi fangede nok kun 15 små torsk fra 10 – 15 cm. Det var øv, men vi havde da nogle skønde timmer på havet.

Fiskeskole ”Sommerferie 2010”

Jeg havde tilmeldt forening til at holde fiskeskole ”Sommerferie 2010”, en aktivitet til alle skolebørn i Herning kommune. Jeg kunne desværre ikke selv deltage de 3 tirsdage i sommerferien på grund noget nogle har kaldt for arbejde, men så er det jo godt at man har en frisk bestyrelse og nogle friske medlemmer som kan stå for det, så tak til dem. Det var ca. 40 skolebørn plus nogle havde taget deres forældre med, ja, nogle sågar deres bedsteforældre. Der var en store artikel i Herning Folkeblad fra den første dag.

Jeg tror godt jeg kan love at vi er med igen til næste år.

Vorupør Strand

Hel sydlandsk stemnings billede.

Sommerferien slog til den 10.07. og vi skule en tur på det gule rev fra Vorupør Strand, alle fik torsk og en del andre fiske arter.
Vi havde lidt svær ved i starten at fylde båden op, som kun kunne tage 12 personer med, men lige pludselig var der 14 tilmeldte, så godt først til møllen princippet er opfunden.

Åres familiefisketur som igen i år gik til Herning fiskepark, bød på gode oplevelser og masser af vand, ikke bare det vand vi måtte fiske i, men også masser af vand ovenfra, samt en del blæst.
Men til trås for vejret som jeg ikke kan gøre noget ved, så var der alligevel mødt 16 voksen og 5 børn op til dette års familiefisketur.
Der blev ikke fanget mange fisk denne dag, selv om man plejer at sige at regnvejret er godt fiskevejre.
De fleste tog hjem omkrig spisetid, da flere var begyndt at fryse, men vi var da 10 som blev for at grille og spise vores mad i teltet.
Se bilder fra dagen her under.

Posten maj 2010

Som jeg skriv i sidste POSTEN så ønskede SVS ikke en sammenarbejde til gavn for helle Storåen, man afviste fuldstændig de 4 forslag til vedtægtsændringer jeg havde fremsendt, godt nok var der et flertal af repræsentanterne der stemte for, men da det kræver 95 % at ændre i vedtægterne lykkes det ikke. Man ønsker ikke et sammenarbejde i det man forsat tror at man kan bestemme over hvem der må hjemtage de 130 laks, som der er frigivet til hjemtagelse fra Storåen. De er endda gået så vidt at Aulum-Haderup Sportsfiskerforening har fået tildelt 30 af de 130 laks og da AHS kun har fiskevand oven for vandkræft søerne i Holstebro, hvor der kun blev fanget 2 laks sidste år og det endda på Holstebros stykket, så viser det mad alt tydelighed, at SVS kun er blevet en laksebørs og ikke det sammenarbejde jeg havde håbede på da jeg tog initiativet til at lave en sammenarbejde. Jeg har meddelt fiskerikontrolandet Lars Østergaard at vi ikke vil finde os i det og at vi hjemtager laks indtil at kvoten er bruget op på de 130 stk. i det at Lars har meddelt mig at juristerne i fiskeridirektoratet gir mig medhold i at man har foreningsfrihed i Danmark, så SVS ikke kan bestemme over hvem der har adgang til at hjemtage laksen. Jeg har også den 29. marts meddelt Lars Østergaard at vi ikke vil lukke vores fiskevand den 30. september i det jeg ikke har fået svar på mit spørgsmål om lovligheden af at lukke for fiskeri i Storåen for at frede en fiskeart (laksen) jeg mener at der er tale om grundlovstridig da ejendomsretten er ukrænkelig. Hvad foreninger indbyrdes kan bliv enig om, er op til foreningerne, men jeg mener ikke staten kan blande sig i ejendomsretten. Det gør selvfølgelig, at en sammenslutning er mere vigtig ind før, men vi vil ikke bestemmes over, men gerne sammenarbejde om fældes tiltag for Storåen.

 

Sidst skriv jeg om det nye vandrammedirektiv som udkom i januar måned og var til høring i kommunerne og så skule det ud i offentlig høring, men først skal det tilbage til forvaltning med disse kommentar kommunerne har lavet, så det først skal i offentlig høring til efteråret, så det kan være vi kan holde et offentlig møde en gang til efteråret. Søren Brandt Herning kommune og Finn Sivebæk DTU Aqua har givet tilsagn om at komme, så vi må se hvad tiden det kan blive.

 

Sidst gang havde jeg trykket mig fra natur- og friluftsprojektet i Nybro, men da tiden nærmede sig den 1. marts hvor første del af projektet skule være udført og der ikke var sket noget, fik jeg overbevist kommunen om at Trehøje Flis kunne flise grenene uden at vi skule slæbe os lange arme på, så jeg gik i gang med at fælde træerne i det gl. å-leje og de øvrige borger fulgte med, trærødderne blev også gravet op, vandspejlet hævet og nye sjelteres er sat op, det bliver rigtig flot. Se mere på hjemmesiden.

 

Lige før jul ansøgte jeg DTU om penge til grus, til udlægning i Herningsholm Å lige inden udløb i Stor Å.
Det træk lidt ud med svar fra DTU, da de lige vil se lidt nærmer på ansøgningen og om egnet hed for gydebank lige inden udløb i Stor Å. Jeg måtte også lige rykke kommunen en gang, da de også skal godkende arbejdet inden projektet kan gå i gang og minsandten om ikke kommunen havde fået lavet en vandkvalitets analyse i Herningsholm Å, sidste forår som viser at vandkvaliteten er i top. Når vandkvaliteten er i top, men der  næste ingen fisk er på stedet, så må det jo være fordi de ikke kan yngle der, så det måtte da vær oplagt at lave en gydebank lige her. Så efter lidt skiven frem og tilbage, så er arbejdet hermed udført fredag den 19. februar 2010 og da jorden var frosset så kunne Andsbjerg køre med ladsbilen hel ned til åen og udlægge gruset med grab, så jeg fik ikke brug for gravmaskinen til denne del af arbejdet. Så kan det være at der er nogle ørreder og laks som ikke har gydet i nu, som vil bruge det, men ellers har min mål være at arbejdet skule udføres inden midt i marts md. så stallingen kunne bruge det.

 

Fiske/familie tur den 12. juni. vi mødes på p-pladsen kl. 13,30 ved Herning fiskepark, der må fiskes til midnat, for dem der ønsker det, Vi starter grillen op kl. 18,00 og spiser vores medbragte mad i teltet. Pris kr. 100,- for voksen, børn/børnebørn gratis.

 

Lystfiskertur fra Vorupør Strand. T248 Skagerak sejler hver dag med lystfiskere – hvis vejret tillader det. Båden bliver halet ud og trukket op direkte på stranden i Vorupør. Der bliver heldagsture på ca. 10 timer. Prisen er 650,00 kr. / person. Leje af hele båden max 12 pers. 7200,00 kr. Specialpris ved leje af båden flere dage i træk. Vi fisker på det gule rev og andre fiskepladser samt flere forskellige vrag. For yderligere information og spørgsmål, eller bare en god lystfiskersnak

 

Makrel tur fra Hvide Sande. Først til mølle prinsip max 29 fisker, båden har plads til 36, så der er mulig at komme med på sejltur uden stang, og nyde en hyggelig aftentur på havet.

 

Jeg kunne godt havde fyldt en sige mere, men det må vente til næste nr. af Posten.

 

Husk at tilmelde jer på hjemmesiden klik her og se billeder fra åres gang.

 

Knæk og bræk Ejgil

 

Nu gydebank i Ørre

Lige før jul ansøgte jeg DTU om penge til grus, til udlægning i Herningsholm Å lige inden udløb i Stor Å.
Det træk lidt ud med svar fra DTU, da de lige vil se lidt nærmer på ansøgningen og om egnet hed for gydebank lige inden udløb i Stor Å.
Jeg måtte også lige rykke kommunen en gang, da de også skal godkende arbejdet inden projektet kan gå i gang og minsandten om ikke kommunen havde fået lavet en vandkvalitets analyse i Herningsholm Å, sidste forår (kan ses her) som viser at vandkvaliteten er i top.
Når vandkvaliteten er i top, men der  næste ingen fisk er på stedet, så må det jo være fordi de ikke kan yngle der, så det måtte da vær oplagt at lave en gydebank lige her.
Så efter lidt skiven frem og tilbage, så er arbejdet hermed udført fredag den 19. februar 2010, så det kan være at der er nogle ørreder og laks som ikke har gydet i nu, som vil bruge det, men ellers har min mål være at arbejdet skule udføres inden midt i marts md. så stallingen kunne bruge det.

Posten februar 2010

Generalforsamlingen er, vil overstået og da Arne og Poul kassereren og næstformand ikke ønskede at forsætte, skule der vælges to nye til bestyrelsen. Valget faldt på brødrene Madsen fra Ørre, Asker og Christian (Chris) Madsen. Jeg fik lov at forsætte som formand i endnu et år, Chris Madsen fik næstformandsposten, Søren Peter Killerich bliv den nye kasserer, Erland Petersen forsætter som sekretær og Asker Madsen alm. bestyrelsesmedlem.

Den gl. bestyrelses havde en par punkter på dagsorden til ændring af vedtægterne, det ene var muligheden for at flytte generalforsamling til afholdelse inden udgang af februar mdr., en ønske fra kassereren for at det kunne være lidt svært at nå at lave regnskabet færdig, så revisoren kunne nå at gennemgå regnskabet og underskrive det. Men dette punkt har også virkning på hvornår kontingentet så skal være betalt, så i stedet for at kontingentet skal være betalt inden den 15. februar rykkes det til at kontingentet skal være betalt inden den 20. marts. Så skule man også gerne kunne nå at få sidt medlemskort inden fiskeriet opstart den 1. april.

Så var der lige en lille ændring mere i vedtægterne vedr. indkaldelse til generalforsamlingen, for der stod i vedtægterne at dagsorden skule offentliggøres sammen med indkaldelsen, men da dagsorden følger vedtægterne er der ingen grund til at man skal bruge spalteplads i Posten til at offentliggøre dagsorden, dagsorden kan også ses på hjemmesiden. Alt det blev godkendt på generalforsamlingen.

Jeg vil lige benytte lejligheden til at sige tak til Arne og Poul for deres indsats i bestyrelsen, og velkommen til de nye.

 

Jeg var lidt inde på det i sidste nr. af posten, at jeg ikke havde hørt noget fra SVS. Men først i december mdr. blev jeg kontakte af konsortium Posten huld i Vemb, som ønskede at jeg skule være medlem af konsortium og hver med til SVS repræsentantskabsmøde midt i december, hvor jeg gerne måtte tale ØSL sag, bare ikke i hver sætning. Det har resulteret i at nu har de fået noget at tænke over, jeg sagte at vi fint kunne accepter at SVS skule stå for administration af laksekvoten, men at alle der havde fiskeret i Stor Å skule have love at hjemtage en laks, indtil at kvoten var opfisket. Det mener SVS ikke at vi har, så længe vi ikke er medlem af SVS, men jeg sagte at vi i Danmark har foreningsfrihed, det vil sige at man ikke kan tvinge noget til at være medlem af en bestemt forening og det gav Lars Østergaard (fiskerikontrollen) mig ret i, så nu arbejdes der hårdt på at få lavet vedtægterne om, så vi kan godkende dem, jeg har så stadig min stor tvivl om hvorvidt Holstebro vil være med til at lave vedtægterne om, men det må vi se her til marts mdr., der skule komme et udkast til vedtægtsændringer her først i februar mdr., så ser vi om vi vil være medlem af SVS. En af problemstillingerne er at der ikke står noget om i vedtægterne, hvornår indkommet forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal være indkommet, så det kan være at Holstebro helt afviser det indkomne forslag. Jeg fatter bare ikke hvorfor de ikke vil have en sammenarbejde i helle Stor Å systemet, til gavn for Stor Å, hvis det er fordi de ikke vil dele laksekvoten med andre, for selv at fange de laks der er i Stor Åen, så er det som at pisse i bukserne, alle ved at det varmer en kort tid.

 

Nu er det nye vandrammedirektiv udkommet og er i øjeblikket til høring i kommunen, derefter kommer det ud til offentlige høring og i den forbindelse vil jeg se om ikke jeg kan lave en offentlige møde i Ørre forsamlingshus i marts mdr. med de 7 kommuner som Stor Åen berører, men det er nok mest Ikast-Brande, Herning og Holstebro kommunerne, som har ca. 99 % af vandløbet der er interessant.

 

I forbindelse med natur- og friluftsprojektet i Nybro, har jeg trykket mig fra projektet træfældning. Jeg havde hellers sagt at jeg nok skule fælde pilen så det gl. å slyngning blev gjort fri, lige som jeg fældede en masse pil i Ørre i efteråret for borgerforeningen og kommunen betalte for at få det fjernet, så Trehøjeflis kom med hans stor flismaskine og kørte det helle igennem, uden at man skule røre mere ved det. Men kommune vil denne gang have Drift afdelingen til at flise træer og grenen, så det skal saves op i små stykker og uden krogede grene, og det gider jeg ikke spille min fritid på, bare for at dem der vil have noget af træet at fyre med og for at der skal bruges en masse timer på det. Så vil jeg hellere bruge min tid ved Stor Åen, hvor vi får noget mere fiskevand ud af det. Det helle spiser til da denne del af projektet skal være udført inden 1. marts. Jeg havde hellers håbede på at nu der skule bruges en gravmaskine til at grave stød og stubbe op, kunne vi lige låne den til at ligge grus ud i Herningsholm å, ved udløbet i Stor å, har også fået tilsagn om kr. 15.000,- ekskl. moms til gruset.

 

Knæk og bræk Ejgil Kølbæk

Generalforsamling i ØSL

Onsdag den 27. januar 2010, afhold ØSL sit årlige generalforsamling i Ørre forsamlingshus.
Dagsorden i følge vedtægterner.
Formanden beretning (se formanden skriftlige beretning) her
Kassereren fremlagte en fin regnskab med en lille over skud.
Behandling af indkommen forslag.
Bestyrelsen havde nogle få ændringsforslag til vedtægterne.
Først ønskede man fra bestyrelsen sige at ændre afholdelse af generalforsamlingen, så det skal være inden udgang af februar mdr, så kassereren havde lidt beder tid til at få regnskabet lavet færdig, og godkendt af revisoren. Men denne ændring kunne ikke stå allene, for så måtte betalingsfredsten også laves om, så kontingenten først skal betalen senest den 20. marts.
Det blev godkendt.
Der næst havde bestyrelsen et ønske om at slette ordene “sammen med dagsorden” i vedtægterne, for der er ingen grund til at fylde medlemsbladet med en dagsorden, når der indkaldes til generalforsamlingen, som alligevel følger vedtægterne, og dagsorden kan også se på hjemmesiden.
Så var det tid for valg til bestyrelsen, og da både næstformanden og kassereren ikke ønskede genvalg, skule der vælge to nye til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituer sig efter mødet.

For en god ordensskyld skal det siges at det ikke er den ændlige referat af generalforsamlingen.

H ejgil

 

Formandens skriftlige beretning 2009

6 møder

Det helle startede som det plejer, efter generalforsamling konsoliderede bestyrelsen sig, og forsatte uændret. Der er afholdt 6 møder i den forgangene år, på skift ved hver af os, dog den sidste blev holdt i SGIFs kontor i Sinding, på grund af noget EDB.

Fjernelse af pil ved Storå marts april mdr.

Ved åen, men motorsav og knofedt, og vi fik ryddet et godt stykke mere for pil, og andre uønskede træer. Aftalen var så i år, at Herning kommune vil hjælpe med fjernelse af grenen. Kommunen hyrede så Trehøje Flis, som så fik fjernede grenen også dem fra de 2 forgangene år, så nu er der ryddet flot op og lodsejerne er godt til freds med sammenarbejde, Ja, Svend Birkebæk var selv uden en dag med han maskine, for at hjælpe med at fælde nogle store træer, så tak for det.

Der er lavet samme aftale med kommunen igen i år, så det er bare at melde sig, så vi kan få det sidste styk ryddet.

 

Fiske/familietur (20. juni)

Poul har aftalt med Herning fiskepark at vi kommer derud d. 20. juni kl. 13.30 til solnedgang. Det koster 1650,- kr. vi har lånt teltet og grillen derude, det koster 100,- kr. pr voksen deltager. ØF (Ørre fiskeforening) vil gerne låne/dele teltet med os da de også skal derud denne dag. Det var lidt ærglig at dagen skule falde sammen, men det er der styr på i år, så vi ikke overlapper hinanden, da flere af forenings medlemmer også er med i ØF.

 

Gydegrus i Løven Å

Vi fik lagt ca. 260 m3 grus ud i Storås vandsystem i år. 4 steder i Løven Å som DTU betalte gruset, + at vejvæsen i kommune betalte for 14 m3 under broen, hvis vi vil udlægge det. 20 m3 i Skærbæk som kommune betalte fik hjælp af Henrik Andsbjerg med gummiged til at få det lagt ud, en bæk kommunen havde omlagt i år, Stryget ved Sejlsigvej fik ca. 176 m3 grus. DTU betalt for de 90 m3, kommunen de sidste m3, FFFD har givet 10.000 kr. til leje af gravko, og igen betalte kommunen det sidste ca. kr. 4.000,- Alle stryg se ud til at havde fået besøg i år.

Har søgt om kr. 15.000,- til det næste projekt i Herningsholm Å ved udløb i Stor Å, har også modtaget tilsagnet, mangler bare lige penge til gravmaskinen.

 

Nybro mølle og dambrug

Borgerforening og ØSL er gået sammen med Herning kommune vedr. den gl. dambrug i Nybro, hvor kommunen omlægger Sunds Nørre Å, så skal vi hjælpe med at udlægge grus i vandløbet.

Den gl. å leje i Nybro, skal ryddes for træer og vandspejlet skal længer op, så vi for et åbent landskab med udsigt over åen.

Vi skal bruge ca. 500 frivillige arbejdstimer på projektet, jeg har tilbudt at fælde træerne i å lejen, mod at få flisen, men kommune vil have Drift afdeling til at stå for flisningen, så jeg har trykket mig fra den del af arbejdet, trærødderne skal graves op og fjernes fra marken og der har vi så gravmaskinen, som jeg har lovet at køre med, som jeg så regner med at vi kan bruge til at lægge gruset ud i Herningsholm Å, men nu må vi se hvordan det kommer til at gå.

 

SVS (Sammenarbejde Ved Stor Å)

Sidste år på generalforsamlingen fortalte jeg om at nu så det ud til at vi fik en fældes forening langs Stor å, SVS, (Sammenslutningen Ved Stor Å). 4 foreninger vil ikke hver med, 4 gik med under protest, 3 tur ikke sige noget, så er der kun Holstebro forening tilbage, med de vil ikke lave vedtægterne om. Vi har ingen vetoret længer da vi ikke repræsenterer min. 5 % af medlemmerne. Jeg gjord bestyrelsen opmærksom på de manglende fordele for os ved at være med i sammenslutningen, med de nuværende vedtægter og foreslog at vi holder os uden for sammenslutningen, dels pga. vedtægterne, økonomien og vetoretten. Det er kommet til at dreje sig for meget om laksen i Store åen. Jeg har så siden arbejdet hårdt for at få DTU og fiskerikrontrolden opmærksom på disse forhold i vedtægterne, dog uden held. På grund af mit store stykke arbejde, er jeg blevet inviteret med i Posten Huld ved Vemb og fået lov at repræsenter Posten Huld i SVS, hvor jeg godt måtte tale ØSLs sag på repræsentants skabe, bare ikke i vær sætning. I den forbindelse deltog jeg i møde den 14. december og gjord opmærksom på vores sag og sagte også at vi i Danmark har foreningsfrihed, det vil sige at SVS gerne må stå for laksekvoten, men at alle havde ret til at hjemtage en laks, og det sagte Lars Østergård (fiskerikrontrodle fra Mors) at det havde jeg ret i, så der arbejdes hårdt på at få lavet disse vedtægter om, men nu se vi på mødet til marts.

Holstebro folkene er meget utilfreds med mig, og min påstand om at alle har ret til at hjemtage en laks, og jeg ved også at det giver en masse debat rund om langs de vestjyske åer, for man arbejder på at indføre laksekvoter i Skjern å også på lig det i Stor Å.

Jeg ved godt at Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder på at hvis staten og eller kommunen giver penge til en renoveringsprojekt, så mener de at fiskeforening skal have fiskeretten på den pågældende strækning. Der var en sag i Gram å, hvor staten eller kommunen omlagte å systemet, Gram sportsfiskerforening havde lejet fiskeretten før omlægning, men efter omlægningen opsagte lodsejeren aftalen med foreningen, for at sælge dagkort til stykket. Det samme vil kunne ske i Ørre, hvor staten/kommune regulerede Stor å systemet i og omkring Ørre, i 60-70erne engang, og når vi så en gang om få år for åen tilbage til sit gl. løb, så vil man fratage lodsejerne egndomretten, men sådan hænger min verden ikke sammen.

 

Tur efter makrel 31. juli

Fredag d. 31. juli, havde vi lejet plads på det gode skib Solea, 36 personer med tilknytning til forening var med, og jeg tror nok alle fik fisk. Det var en 3 times tur,

 

Grøn Inspirationsdag 10. september

Det er selvfølgelig noget forberedelsestid til sådan en dag, når man skal have fyldt en container med vand, først skal den tættes, så fyldes med vand ca. 10.000 liter eller 10 m3, og det tager jo noget tid. Så skal fiskene hentes, og det er jo ikke alle dambrug der holder økologiske ørreder, så turen gik hel til Møldrup nord for Viborg tidlig torsdag morgen, så man kunne være tilbage i Herning, så fiskene kunne hældes i containeren inden børnene dukker op kl. ca. 10.00                                             .
Søren fangede fiskende med net, og fortalte hvordan man skule gøre fisken rent, så viste han børnene fiske lille hjerte, som stadig bevægede sig.
Poul saltede fiskende, inden de kom i røgeovnen, og ca. 20 minutter sener kunne de der havde lyst for en smagsprøve af nyfanget fiske, lige fra røgeovnen, hvor Ejgil skilte fiske ad, og tog regntøjet af fisken, for fiske måtte jo have regntøj på, for ellers blev den jo våd, når den svømmede rund i vandet.

 

Ørre markedet

Vi havde igen i år en stand til Ørre markedet, med masser af god plads. Vi havde som vi plejede lånt lidt fiskegrej fra BK grejbiks i Aulum, som vi så kunne sælge lidt af, men det bedste af det helle er, at der er plads til de mange besøgende, som kunne få en øl, eller lidt kaffe, i vores telt desværre regnede denne dag.

 

Stor fiskedag i Ørre 19-20. september

Stor fiskedag i Ørre for syverne gang. Det er altid med stor spænding når man slåer dørene op til Stor fiskedag i Ørre, hvor mange vil komme denne weekend for at fiske, nu der også var traktrotræk og åben landbrug i Ørre samme weekend.

Vejret viste sig igen fra den smukkeste side med masser af sol om lørdagen, lidt regne søndagen og næsten ingen vind.

Nu var det tre i en weekend, med fiskeri, sushi-kursus og andevædeløb, så flere kom lige fra morgen af for at få kaffe også lige købe nogle ænder til vædeløbet, for de havde ikke tid til at fiske, fordi de skule noget andet denne weekend. Sushi-kursusset blev desværre aflyst på grund for få tilmeldte, men vil nok liv taget op igen her en gang i efteråret. Men det handlede jo om fiskeri, så heldigvis kom der også nogle for at fiske denne weekend, ja helle 31 deltager blev det til, fra det meste af landet, Bornholm, Fredericia, Aarhus, Holstebro og selvfølgelig fra Ørre og opland.

Per Ørum Jørgensen er den nye prominente person fra Ørre, så tak til ham for han indsat med at dele præmier ud.

Endnu en gang tak for det gode vejre, Lodsejer og de mange sponser, som igen har gjort det mulig at arranger “Kom til stor fiskedag i Ørre” og jeg tror allerede nu at jeg kan sige at det bliver den 18.-19. september til næste år.

 

Sushi

Lørdag den 22. august afholdte Ørre-Sinding Lystfiskerforening sushi-event i Sinding – Ørre Midtpunkt lidt nord for Herning. 10 deltager havde en skønt eftermiddage sammen med Danmarks mest efterspurte sushi-undervisere. Den ene halvdel af instruktørerne er japaner, den anden halvdel er dansker.

Først fortalte Svend-Erik Mortensgaard som er den danske halvdel af parret, at han kom fra en lille gård ved Tarm, og at Tomiko som er den japanske halvdel, kom fra en lille gård ved Tokio, og de blev født på samme tid, bare på være sin side af jorden. Alt er ved det gamle i Tarm, men Tokio var blevet verdens største by. De opvoksede bække af korn, Sven-Erik af haver, Tormiko af Ris.

Svend-Erik viste billeder på stor skærm, men Tokio viste os hvordan man så skule gøre det i virkeligheden. Først vaskede vi risene 7 – 8 gange, inden risende blev sat over til kogning, ris er den største del af sushien, så derfor skule det behandles rigtig for at få en god smag.

Mange har den opfattelse af at sushi kun er rå fisk, men vi blev meget overraskede over hvor lidt fisk vi brugte, nej, vi brugte rød og grønne peber, alm. røde pølser, ost, tun fra dåse, agurker, ja, kun fantasien sætter grænser for muligheden af brug af grønsager. Selvfølgelig skule vi også prøve laks, men laks smager ikke af noget særlig når den ikke er røget eller stegt.

 

 

Klubaftener 3 før jul

Søren ligger igen hus til klubaftner, i den gl. købmandsgård i Nybro, og vi får da også bundet lidt fluer, til den store dag, som snart kommer (1. marts) og der er da lige en aften mere tilbage her i vinter, men i skal skynde jer, for det er næste torsdag.

 

 

Nyt kort og skilte til foråret.

Vi/jeg har arbejdede lidt på nyt kort, i det den første kort er blevet for gl. og sidste års kort var ikke god nok, så jeg har lavet den på Googel

På sidste års generalforsamling viste jeg en ny skilt vil ville lave, til at sætte op langs åen, for at men nemmer, kunne se hvor vi må fiske, skiltene blev desværre aldrig lavet, men, men se så her. Men den er desværre ikke sat op i nu.

 

Yngel i åen

 

Så har vi hjulpet SVS (Sammenslutning ved Storå) med at sætte yngel ud, og som jeg sagte på mødet i marts mdr. så deltager vi gerne i sammenarbejde, bare ikke i en sammenslutning under disse vedtægter.

Ole Thagaard komme hjem til mig så vi kunne følges ad, vi fik en lille bæk ved Bur.

Vi fik lovning på at til næste år, skule vi få Kilde og Sønder bæk, at sætte yngel ud i, da disse to poster er taget ud af udsætningsplanen i år, på grund af at vi gerne vi el-fiske stykket for at se om det har haft en gavnlig effekt på selvproduksjonen, at vi lagte gydegrus ud.

 

 

Ny hjemmeside

Følg med på hjemmesiden www.hedens-lystfiskeri.dk

Jeg er nu admistrator på siden.

 

Tak for sammenarbejde i år, håber det må forsætte.

 

Knæk og bræk

 

Ejgil Kølbæk

Så er der også set fisk på leje ved vejbroen i Ørre, det tegner godt for fiskebestanden i Ørre i fremtiden.

Billede er taget den 24 januar.

 

 

Ørre og omegns lystfiskerforening's hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik